Umów się na bezpłatne
spotkanie z Ekspertem
Finansowym

telefon

Zadzwoń

570 102 400

mail

Wypełnij formularz

Napisz wiadomość
facebook

/finansepl.slask

 

FinanseBlogUstawa o kredycie hipotecznym – co Ci daje?

Ustawa o kredycie hipotecznym – co Ci daje?

kredyt hipoteczny

Rzetelna informacja o ofercie

Zgodnie z nowymi przepisami klient już na wstępnym etapie ma otrzymać przejrzystą informację o warunkach oferty. W materiałach promocyjnych i reklamach kredytu hipotecznego oprócz oprocentowania musi zostać w sposób widoczny wyeksponowana RRSO czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania.  Wymogiem nowej ustawy będzie też konieczność przedłożenia klientowi trzech konkurencyjnych ofert do wyboru. Przykłady podawane klientom dotyczące warunków kredytowania takich jak: marża, czas kredytowania itp., mają odpowiadać typowej umowie kredytowej. Ma to zapobiegać dezinformowaniu klientów poprzez podawanie np. jako typowej stawki oprocentowania, która jest dostępna np tylko przy 50-proc. wkładzie własnym (podczas gdy bank w większości sprzedaje takie kredyty z 10-proc. wkładem własnym, dla którego dedykowane jest wyższe oprocentowanie.)

Kredytobiorca ma być również rzetelnie poinformowany o ryzyku zmiany stopy procentowej – w przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem.

Formularz informacyjny w nowej odsłonie

Zgodnie z nowymi przepisami klient zainteresowany ofertą kredytu hipotecznego, po przedstawieniu  swoich potrzeb i sytuacji finansowej otrzyma od banku lub pośrednika formularz informacyjny. Dokument opierać się będzie na wzorze zawartym w ustawie i będzie zawierać zindywidualizowane informacje potrzebne do porównania ofert. W myśl przepisów powinien zatem odzwierciedlać warunki cenowe dopasowane do profilu konkretnej osoby, a w sytuacji gdy nie da się takiej symulacji przeprowadzić – opierać się na wspomnianym wcześniej reprezentatywnym przykładzie.

Nowa Ustawa o kredycie hipotecznym – bezpieczniejszy kredyt

Ustawa o kredycie hipotecznym daje możliwość udzielania kredytów hipotecznych wyłącznie przez banki i SKOKi, czyli podmioty, które są profesjonalnie przygotowane do takiej działalności. Zabrania jednocześnie udzielania kredytów hipotecznych przez firmy pożyczkowe. Nowe przepisy mówią również o zakazie udzielania kredytów walutowych. Jest to jednak powielenie zasady wprowadzonej wcześniej przez nadzór finansowy – kredyt ma być udzielany w walucie, w której zarabiamy. Tym samym kredyt walutowy pozostanie dostępny dla osób, które swój podstawowy dochód uzyskują w walucie innej niż PLN.

Czas na podjęcie decyzji kredytowej i podpisanie umowy

Ustawa obliguje bank do podjęcia decyzji o ewentualnym kredytowaniu w ciągu 21 dni od daty przyjęcia wniosku. Klient będzie miał natomiast 14 dni na przeanalizowanie zaproponowanych w decyzji warunków kredytowania i ewentualne podpisanie umowy kredytowej. Kolejne czternaście dni będzie mu przysługiwać na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny.

Co istotne – ustawa zakłada, że bank który podjął decyzję kredytową, nie będzie mógł się z niej wycofać, ani też zmienić warunków kredytowania – nawet jeśli ocena zdolności kredytowej klienta została dokonana błędnie. Wyjątkiem od tej reguły ma być sytuacja, w której zmiana warunków byłaby na korzyść klienta, a bank uzyska jego akceptację na jej dokonanie.

Odmowna decyzja banku, niepodpisanie umowy i prawo do odstąpienia

Nowe regulacje w przypadku decyzji negatywnej  nakładają na bank konieczność poinformowania klienta o powodach odmowy. Jeśli decyzja będzie wynikiem negatywnych informacji uzyskanych z baz danych (np. BIK), bank powinien wskazać, gdzie leży sedno problemu i bezpłatnie poinformować o wynikach sprawdzenia w bazie.

W sytuacji gdy umowa kredytowa nie zostanie zawarta lub kredyt nie zostanie wypłacony bank będzie zobligowany zwrócić klientowi wszystkie opłaty i koszty, które od niego pobrał.

I jeszcze jedna ważna kwestia. Wraz z umową kredytową kredytobiorca otrzyma od banku wzór odstąpienia od umowy i będzie miał 14 dni na ew. rezygnację z kredytu. W takiej sytuacji bank nie będzie mógł żądać od klienta żadnych kosztów poza odsetkami za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty (nie później niż 30 dni od dnia złożenia oświadczenia).

Banki maja łagodniej traktować dłużników

Nowa Ustawa o kredycie hipotecznym wprowadza również zmiany w zakresie restrukturyzacji zadłużenia i sposobu traktowania dłużnika przez bank. Jeśli klient nie spłaca kredytu w terminie, to po wezwaniu do zapłaty będzie mieć 14 dni na uregulowanie zobowiązania. Następnie w ciągu kolejnych 14 dni będzie mógł złożyć wniosek do banku o restrukturyzację zadłużenia. Co istotne restrukturyzacja ma przebiegać w sposób ustalony z dłużnikiem. A to oznacza, że bank będzie zobowiązany zastosować jakiś mechanizm – np. czasowe wstrzymanie płatności lub wydłużenie okresu kredytowania. Dodatkowo klient w myśl nowych przepisów otrzyma sześć miesięcy na sprzedaż nieruchomości i spłatę pozostałego zadłużenia.

Zwrot części prowizji i innych kosztów przy spłacie kredytu przed terminem.

Kredytobiorca, który przed terminem spłaci całkowicie swoje zobowiązanie, w myśl nowych przepisów, będzie mógł ubiegać się o zwrot części bankowej prowizji. Taka sytuacja ma już dzisiaj miejsce w przypadku kredytów konsumenckich. Zgodnie bowiem z ustawą o kredycie konsumenckim z 2011 roku: „w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”.

Mówiąc wprost – bank będzie zobowiązany oddać klientowi część pobranej prowizji – za okres, o który zmniejszył się czas spłaty kredytu. Przykładowo: jeśli klient po pięciu latach spłacił kredyt zaciągnięty na dziesięć lat, bank odda mu połowę prowizji.

Co ważne proponowane przepisy dotyczą nie tylko prowizji, ale również innych opłat, np. składki ubezpieczeniowej pobieranej przez bank. Dzisiaj częstą praktyką jest pobieranie całej kwoty ubezpieczenia z góry. W sytuacji gdy klient wcześniej spłaci kredyt składka ma podlegać zwrotowi proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu.

Dodatkowo Banki nie będą również mogły żądać od klientów opłat za wcześniejszą spłatę kredytu, chyba że dokona się ona w pierwszym roku od jego zaciągnięcia. Dzisiaj większość banków pobiera dodatkową opłatę za przedterminową częściową lub całkowitą spłatę kredytu, zazwyczaj w ciągu pierwszych trzech do pięciu lat (w niektórych bankach ta prowizja obowiązuje przez cały okres kredytowania)

Te zmiany są niezwykle ważne dla klienta. Pozwolą mu bowiem odzyskać całkiem sporą kwotę wydanych środków lub zaoszczędzić środki w sytuacji jego wcześniejszej spłaty.

Promocje

Sprawdź nasze najnowsze promocje! Czeka na Ciebie m.in. oferta specjalna kredytu hipotecznego z marżą 0,00% przez 12 miesięcy – RRSO 10,84% dla reprezentatywnego przykładu!
Dowiedz się więcej

Wyróżnienia

Finanse Śląsk wyróżnieniaFinanse Śląsk wyróżnieniaFinanse Śląsk wyróżnieniaFinanse Śląsk wyróżnienia
Finanse Śląsk wyróżnieniaFinanse Śląsk wyróżnieniaFinanse Śląsk wyróżnienia