Umów się na bezpłatne
spotkanie z Ekspertem
Finansowym

telefon

Zadzwoń

570 102 400

mail

Wypełnij formularz

Napisz wiadomość
facebook

/finansepl.slask

 

FinanseBlogWszystko co chcielibyście wiedzieć o MdM, ale nie macie kogo zapytać. Cz. 1

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o MdM, ale nie macie kogo zapytać. Cz. 1

mieszania mdm

Dofinansowanie wkładu własnego

 1. Główne założenia programu „Mieszkanie dla Młodych”

Celem programu jest uzyskanie dofinansowania wkładu własnego, tak aby ułatwić Klientom nabycie ich pierwszego w życiu mieszkania lub poprawić warunki bytowych rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składany jest przez Klienta razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągnięcia kredytu.

 1. Przeznaczenie kredytu
 • wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej wnoszonego w celu uzyskania prawa własności mieszkania na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.
 • Kredyt jest przeznaczony na sfinansowanie zakupu mieszkania (lokalu mieszkalnego) lub domu jednorodzinnego;
 1. Kto może skorzystać z Programu?
 • Małżonkowie (jeżeli wniosek składają małżonkowie, warunek wieku 35 lat dotyczy młodszego małżonka)
 • Osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko własne lub przysposobione.

Osoba samotnie wychowująca dziecko (definicja z ustawy) – jedno z rodziców albo opiekun prawny, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun samotnie wychowuje dziecko lub dzieci;

Ustawa nie zawiera definicji dziecka – jest mowa o:

 • Małoletnie dziecko
 • Dziecko bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną
 • Dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia uczące się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż RP państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w RP oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych).

UWAGA!

Możliwość uzyskania dofinansowania dotyczy również sytuacji kiedy partnerzy pozostają w nieformalnym związku i w praktyce razem wychowują dziecko – w takiej sytuacji o dofinansowanie może się ubiegać albo ojciec albo matka (jako osoba samotnie wychowująca dziecko). Dokument potwierdzający opiekę nad dzieckiem to: rozliczenie roczne PIT dla osoby samotnie wychowującej dziecko oraz akt urodzenia lub oświadczenie klienta składane we wniosku + akt urodzenia

 • Osoby niepozostające w związku małżeńskim, inne niż wskazane w pkt. b – tzw. „single”
 • Osoba wynajmująca lokal mieszkalny, który będzie finansowany kredytem MdM

Max. wiek wnioskodawcy – 35 lat

Złożenie wniosku o udzielenie kredytu musi nastąpić do końca roku kalendarzowego, w którym wnioskodawca kończy 35 lat.

UWAGA: od 1 września 2015 warunek wiekowy nie dotyczy w przypadku gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci.

Osoba/ osoby wnioskujące o dofinansowanie nie mogły posiadać wcześniej własnej nieruchomości lub być współwłaścicielem nieruchomości w części pozwalającej na wyodrębnienie samodzielnego lokalu.

UWAGA! Z programu nie będą wyłączone osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową prawa własności mieszkania.

Od 1 września 2015 zniesiono powyższy wymóg dla nabywców, którzy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wychowują przynajmniej 3 dzieci.

 1. Jakie mieszkania kwalifikują się do Programu „MdM”?
 • Mieszkanie rozumiane jako samodzielny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny
 • jest położone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • będzie służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy,
  • powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio : 75 m2 dla lokalu mieszkalnego, 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
  • 85* m2 dla lokalu mieszkalnego, 110* m2 dla domu jednorodzinnego – wyłącznie w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o udzielenie kredytu Klient wychowuje przynajmniej troje dzieci własnych lub przysposobionych

Cena zakupu mieszkania nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn:

Cena zakupu mieszkania = Współczynnik przeliczeniowy* x powierzchnia użytkowa mieszkania x średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązujący w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie.

* Współczynnik przeliczeniowy wynosi odpowiednio:

 • 0,9 dla rynku wtórnego
 • 1,1 dla rynku pierwotnego (nowowybudowanych mieszkań, zasiedlanych po raz pierwszy)

 

Promocje

Sprawdź nasze najnowsze promocje! Czeka na Ciebie m.in. oferta specjalna kredytu hipotecznego bez prowizji – RRSO 8,09% dla reprezentatywnego przykładu!
Dowiedz się więcej

Wyróżnienia

Finanse Śląsk wyróżnieniaFinanse Śląsk wyróżnieniaFinanse Śląsk wyróżnieniaFinanse Śląsk wyróżnienia
Finanse Śląsk wyróżnieniaFinanse Śląsk wyróżnieniaFinanse Śląsk wyróżnieniaFinanse Śląsk wyróżnienia