Umów się na bezpłatne
spotkanie z Ekspertem
Finansowym

telefon

Zadzwoń

570 102 400

mail

Wypełnij formularz

Napisz wiadomość
facebook

/finansepl.slask

 

FinanseBlogWszystko co chcielibyście wiedzieć o MdM, ale nie macie kogo zapytać. Cz. 1

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o MdM, ale nie macie kogo zapytać. Cz. 1

mieszania mdm

Dofinansowanie wkładu własnego

 1. Główne założenia programu „Mieszkanie dla Młodych”

Celem programu jest uzyskanie dofinansowania wkładu własnego, tak aby ułatwić Klientom nabycie ich pierwszego w życiu mieszkania lub poprawić warunki bytowych rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składany jest przez Klienta razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągnięcia kredytu.

 1. Przeznaczenie kredytu
 • wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej wnoszonego w celu uzyskania prawa własności mieszkania na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.
 • Kredyt jest przeznaczony na sfinansowanie zakupu mieszkania (lokalu mieszkalnego) lub domu jednorodzinnego;
 1. Kto może skorzystać z Programu?
 • Małżonkowie (jeżeli wniosek składają małżonkowie, warunek wieku 35 lat dotyczy młodszego małżonka)
 • Osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko własne lub przysposobione.

Osoba samotnie wychowująca dziecko (definicja z ustawy) – jedno z rodziców albo opiekun prawny, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun samotnie wychowuje dziecko lub dzieci;

Ustawa nie zawiera definicji dziecka – jest mowa o:

 • Małoletnie dziecko
 • Dziecko bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną
 • Dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia uczące się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż RP państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w RP oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych).

UWAGA!

Możliwość uzyskania dofinansowania dotyczy również sytuacji kiedy partnerzy pozostają w nieformalnym związku i w praktyce razem wychowują dziecko – w takiej sytuacji o dofinansowanie może się ubiegać albo ojciec albo matka (jako osoba samotnie wychowująca dziecko). Dokument potwierdzający opiekę nad dzieckiem to: rozliczenie roczne PIT dla osoby samotnie wychowującej dziecko oraz akt urodzenia lub oświadczenie klienta składane we wniosku + akt urodzenia

 • Osoby niepozostające w związku małżeńskim, inne niż wskazane w pkt. b – tzw. „single”
 • Osoba wynajmująca lokal mieszkalny, który będzie finansowany kredytem MdM

Max. wiek wnioskodawcy – 35 lat

Złożenie wniosku o udzielenie kredytu musi nastąpić do końca roku kalendarzowego, w którym wnioskodawca kończy 35 lat.

UWAGA: od 1 września 2015 warunek wiekowy nie dotyczy w przypadku gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci.

Osoba/ osoby wnioskujące o dofinansowanie nie mogły posiadać wcześniej własnej nieruchomości lub być współwłaścicielem nieruchomości w części pozwalającej na wyodrębnienie samodzielnego lokalu.

UWAGA! Z programu nie będą wyłączone osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową prawa własności mieszkania.

Od 1 września 2015 zniesiono powyższy wymóg dla nabywców, którzy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wychowują przynajmniej 3 dzieci.

 1. Jakie mieszkania kwalifikują się do Programu „MdM”?
 • Mieszkanie rozumiane jako samodzielny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny
 • jest położone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • będzie służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy,
  • powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio : 75 m2 dla lokalu mieszkalnego, 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
  • 85* m2 dla lokalu mieszkalnego, 110* m2 dla domu jednorodzinnego – wyłącznie w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o udzielenie kredytu Klient wychowuje przynajmniej troje dzieci własnych lub przysposobionych

Cena zakupu mieszkania nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn:

Cena zakupu mieszkania = Współczynnik przeliczeniowy* x powierzchnia użytkowa mieszkania x średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązujący w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie.

* Współczynnik przeliczeniowy wynosi odpowiednio:

 • 0,9 dla rynku wtórnego
 • 1,1 dla rynku pierwotnego (nowowybudowanych mieszkań, zasiedlanych po raz pierwszy)

 

Promocje

Sprawdź nasze najnowsze promocje! Czeka na Ciebie m.in. oferta specjalna kredytu hipotecznego z niską marżą 1,65% (oprocentowanie zmienne od 8,85% w skali roku – RRSO 9,89% dla reprezentatywnego przykładu)!
Dowiedz się więcej

Instytucje, które nam zaufały:

PKO BP SA Millennium Bank SA Pekao Bank Hipoteczny SA
Pekao SA BNP Paribas SA mBank Bank Hipoteczny SA
ING Bank Śląski SA Alior Bank SA Getin Bank
Santander Bank Polska SA Bank Ochrony Środowiska SA Credit Agricole SA
mBank SA Citi Handlowy SA Bank Polskiej Spółdzielczości SA